Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Pedagogický personál

Bc. Darina Hambalková

Riaditeľka školy

Vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku

Učiteľka v triede Macko Pusík

Prax: 41 rokov

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika

1. atestácia

Ďalšie vzdelanie:

Stredná pedagogická škola, 

Školský manažment v MŠ;

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania;

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese;

Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacej činnsoti v MŠ;

Funkčné vzdelanie;

Lektorka programu Krok za krokom

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Záujmy: hudba, tanec, rodina; pri práci s deťmi sa zameriavam na rozvoj emočnej inteligencie detí a prosociálnu výchovu

Bc. Nikoleta Blažeková

Učiteľka v triede Macko Pusík

Zástupkyňa riaditeľky

Prax: 5 rokov

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika (bakalár)

v súťasnosti štúdium na Trnavskej univerzite - odbor Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Ďalšie vzdelanie:

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Využitie digitálneho portálu VIKI v prostredí MŠ;

Aplikácia skúseností s portálom VIKI v edukačnom procese;

Hravé učenie, rozvoj matematickej a predčitateľskej gramotnstoi pre materské školy a I. stupeň ZŠ;

Tvorivé čítanie s prvkami kritického myslenia;

Lektorka programu Srdiečková škôlka.

Záujmy: cestovanie, rodina, práca s deťmi, hudba, knihy, ručné práce

Beáta Sládeková

Učiteľka v triede Macko Pusík

Vzdelanie:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Bratislave

Ďalšie vzdelanie:

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Prax: 4 roky

Záujmy: hudba, rodina, práca s deťmi, zvieratá, záhrada

Mgr. Kitti Šatková

Učiteľka v triede Žabky

Prax: 11 rokov

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika,

1.atestácia

Ďalšie vzdelanie:

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet;

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Záujmy: rodina, cyklistika, lyžovanie, literatúra 

 

Bc. Barbora Kóšová

Učiteľka v triede Žabky 

Prax:1,5 roka

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre- odbor Predškolská a elementárna pedagogika

V súčasnosti štúdium na Trnavskej univerzite- odbor Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Ďalšie vzdelanie:

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Rozvoj matematickej a čitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní

Montessori pedagogika pre každého

Záujmy:

rodina, zvieratá, práca s deťmi, záhrada, šport, hudba, tanec

Mgr. Linda Sirčeková

Učiteľka v triede Žabky

V súčasnosti na materskej dovolenke

Prax: 9 rokov

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika,

1. atestácia

Ďalšie vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Pedagogika a psychológia,

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní,

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy,

Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula,

Práca v digitálnom svete,

Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu,

Prírodovedné a technické vzdelávanie,

Dieťa a hudba - pohyb a hra

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Záujmy: literatúra, tanec, hudba, snowboardovanie, ručné práce

Mgr. Andrea Mészárošová

Zástupkyňa riaditeľky

Učiteľka v triede Medvedíci

v súčasnosti na materskej dovolenke

Prax: 10 rokov

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika

1. atestácia

Ďalšie vzdelanie:

Kreslenie v grafickom programe TuxPaint;

Aktivizujúce metódy vo výchove;

Využitie grafických programov v edukácii výtvarnej výchovy;

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese;

Funkčné vzdelávanie

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Ciele a obsah povinnej predškolskej výchovy v rôznych formách jeho plnenia

Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca

Záujmy: práca s deťmi, cestovanie, čas s rodinou, bicyklovanie, čítanie, varenie, psychológia, rozvoj emocionality detí a logického myslenia.

Bc. Jana Petrášová

Učiteľka v triede Medvedíci

Prax: 4 roky

Vzdelanie:

Trnavská univerzita - odbor Predškolská a elementárna pedagogika (bakalár)

Ďalšie vzdelanie:

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Záujmy: zvieratá, práca s deťmi, ručné práce

Mgr. Martina Chvostiková

Učiteľka v triede Medvedíci

Prax: 11 rokov

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika,

1. atestácia

Ďalšie vzdelanie:

Základná umelecká škola - klavír, flauta,

Práca s digitálnou hračkou BeeBot v MŠ,

Kreslenie v grafickom programe TuxPaint,

Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ,

Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v MŠ,

Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku,

Prírodovené a technické vzdelávanie v materských školách,

Práca v digitálnom svete;

Interaktívna tabuľa a multiméfiá vo vzdelávaní;

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole;

Dieťa a hudba - pohyb a hra 1;

Dieťa a pohyb - hudba a hra 2;

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo;

Lektorka programu Srdiečková škôlka.

Záujmy: spievam a tancujem s deťmi, tvorím z odpadových materiálov, pripravujem prezentácie na interaktívnu tabuľu, zaujímam sa o rôzne kreatívne techniky na výtvarné práce detí

Zuzana Bachúriková

Učiteľka v triede Slniečka

Prax: 20 rokov

Vzdelanie:

Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

Ďalšie vzdelanie:

Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese,

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet,

Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov,

Integrácia edukačného softvéru a digitálnych technológií do výchovno vzdelávacích činností v MŠ,

Funkčné vzdelávanie,

Hyperaktívne dieťa a jeho osobnosť, charakteristické prejavy a správanie, vhodná spolupráca s triedou a učiteľkou,

Problémy a poruchy detí a mládeže s učením a moderné spôsoby ich odstraňovania,

Výchovno preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách - "Druhý krok",

Netradičné hudobné aktivity detí v MŠ

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Záujmy: práca s deťmi, šport, hudba, rodina, cestovanie, turistika

Ing. Vlasta Štefániková

Učiteľka v triede Slniečka

Účtovníčka ZRPŠ

Prax: 3 roky

Vzdelanie:

Stredná odborná škola pedagogická Levice

Ďalšie vzdelanie:

Trnavská univerzita - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Záujmy: rodina, priatelia, volejbal, hudba, tanec, bicyklovanie, dobrý film

 

Bc. Iveta Makaiová

Učiteľka v triede Margarétky

Prax: 31 rokov

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika

1. atestácia

Dalšie vzdelanie:

Stredná pedagogická škola Levice - odbor Vychovávateľstvo;

Digitálne technológie v MŠ;

Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v MŠ,

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese;

Práca v digitálnom svete,

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole,

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní, 

Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami.

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Záujmy: hudba, reakreačný šport, ručné práce. V práci rada pomáham s organizovaním školských akcií,  a vytváram výzdobu.

 

Mgr. Katarína Sádecká

Učiteľka v triede Margarétky

Predsedkyňa Rady školy

Prax: 12 rokov

Vzdelanie:

Súkromná stredná pedagogická škola v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Sociológia;

Uplatnenie osobnostného a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese;

Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ;

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy;

Práca v digitálnom svete;

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo.

Záujmy: rodina a priatelia, čítanie, rada trávim čas v prírode, prechádzkami aj aktívne na bicykli. Rada pracujem s deťmi vo výtvarnom centre, vymýšľam a hľadám nápady na zaujímavé práce a skúšam nové výtvarné techniky.

Renáta Szökeová

Učiteľka v triede Lienky

Prax: 27 rokov

Vzdelanie:

Stredná pedagogická škola Levice - odbor Učiteľstvo v MŠ

Ďalšie vzdelanie:

Stredná pedagogická škola v Bratislave - odbor Vychovávateľstvo;

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Záujmy: knihy, hudba

Bc. Diana Tóthová

Učiteľka v triede Lienky

Prax: 4 roky

Vzdelanie:

v súčasnosti štúdium na Trnavskej univerzite - odbor Predškolská pedagogika

Ďalšie vzdelanie:

Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika (bakalár)

SZŽ - odbor zdravotnícky asistent

Lektorka programu Zeleninkové šialenstvo

Záujmy: cestovanie, práca s deťmi, rodina


employers