Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Pedagogický personál

Kolektív učiteliek

Darina Hambalková

Riaditeľka školy, učiteľka v triede Macko Pusík, vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku

Prax: 37 rokov

Vzdelanie: Stredná pedagogická škola, I. atestácia

Ďalšie vzdelanie: Školský manažment v MŠ; Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania; Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese; Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacej činnsoti v MŠ; Funkčné vzdelanie; Lektor programu Krok za krokom

Vlastnosti: flexibilná, spoľahlivá, prísna ale láskavá

Záujmy: hudba, tanec, rodina; pri práci s deťmi sa zameriavam na rozvoj emočnej inteligencie detí a prosociálnu výchovu

Ing. Eva Farkašová Fazekas

 administratíva

Mgr. Andrea Mészárošová

 t.č. na MD

Prax: 4,5 roka

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Predškolská a elementárna pedagogika, I. atestácia

Ďalšie vzdelanie: Kreslenie v grafickom programe TuxPaint; Aktivizujúce metódy vo výchove; Využitie grafických programov v edukácii výtvarnej výchovy; Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese; Funkčné vzdelávanie

Vlastnosti: milá, priateľská, usmievavá, nápomocná

Záujmy: práca s deťmi, výlety, čas s rodinou, čítanie, varenie

Vo svojej práci sa zameriavam na rozvoj emocionality detí a logického myslenia.

Mgr. Linda Sirčeková

 t.č. MD

Prax 4,5 roka

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elemntárna pedagogika, 1.atestácia

Ďalšie vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Pedagogika a psychológia, Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní, Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy, Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula, Práca v digitálnom svete, Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu, Prírodovedné a technické vzdelávanie, Dieťa a hudba - pohyb a hra

Vlastnosti: flexibilita, otvorenosť, komunikatívnosť, tvorivosť a predovšetkým láska k deťom

Záujmy: literatúra, tanec, hudba, snowboardovanie, ručné práce.

Mgr. Kitti Šatková

 t.č. MD

Prax: 6 rokov

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika, 1,atestácia

Ďalšie vzdelanie: Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet; Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Vlastnosti: flexibilná, tolerantná, empatická, tvorivá

Záujmy: rodina, cyklistika, lyžovanie, literatúra 

 

Mgr. Katarína Sádecká

t.č. MD

Prax: 7rokov

Vzdelanie: Súkromná stredná pedagogická škola v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Sociológia

Ďalšie vzdelávanie: Uplatnenie osobnostného a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese, Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy, Práca v digitálnom svete.  

Vlastnosti: flexibilita, láska k deťom, priateľskosť

Záujmy: rodina a priatelia, čítanie, rada trávim čas v prírode, prechádzkami aj aktívne na bicykli. Rada pracujem s deťmi vo výtvarnom centre, vymýšľam a hľadám nápady na zaujímavé práce a skúšam nové výtvarné techniky.

Mgr. Martina Aghová

t.č. MD

Prax : 6 rokov

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Predškolská a elementárna pedagogika, 1. atestácia

Ďalšie vzdelanie: Základná umelecká škola - klavír, flauta, Práca s digitálnou hračkou BeeBot v MŠ, Kreslenie v grafickom programe TuxPaint, Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ, Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v MŠ,Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku. Prírodovené a technické vzdelávanie v materských školách. Práca v digitálnom svete. Interaktívna tabuľa a multiméfiá vo vzdelávaní.Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole. Dieťa a hudba. Pohyb a hra. 1.Atestácia. 

Vlastnosti: priateľská, empatická, kreatívna

Záujmy: spievam a tancujem s deťmi, tvorím z odpadových materiálov, pripravujem prezentácie na interaktívnu tabuľu, zaujímam sa o rôzne kreatívne techniky na výtvarné práce detí

Margita Andrášiková

Učiteľka v triede Macko Pusík

Prax 42 rokov

Vzdelanie: Gymnázium, Stredná pedagogická škola

Ďalšie vzdelanie: Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania; Kreslenie v grafickom programe TuxPaint; Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ, Práca v digitálnom svete, Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula

Vlastnosti: pracovitá, vytrvalá, spoľahlivá, kritická

Záujmy:  práca s deťmi, rodina, hudba, poznávacie výlety, turistika, pobyt v prírode, cestovanie, zaujímam sa o digitálne technológie a ich využitie v praxi,

Bc. Michaela Skopeczová

 Učiteľka v triede Macko Pusík

Prax:

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor pedagogika

Ďalšie vzdelanie:

Vlastnosti: empatická, priateľská, tolerantná

Záujmy: rodina, cestovania, turistika, hudba, čítanie

Oľga Holubicová

Učiteľka v triede Medvedíci

Prax: 41 rokov

Vzdelanie: Stredná pedagogická škola v Leviciach

Vlastnosti: otvorenosť, flexibilita, tolerantnosť, cieľavedomosť

Záujmy: knihy, hudba, lúštenie krížoviek, príroda

Jana Petrášová

 Učiteľka v triede: Medvedíci

Prax:

Vzdelanie: SOU Zdravotnícka 3, Nové Zámky odbor: Obchod - podnikanie, t.č. študujem na Trnavskej univerzite - Predškolská a elementárna pedagogika

Ďalšie vdelanie:

Vlastnosti: Táto práca robí zo mňa lepšieho človeka.

Záujmy: zvieratá, práca s deťmi, ručné práce

Bc. Iveta Makaiová

Učiteľka v triede Margarétky

Prax :25 rokov

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika

Dalšie vzdelanie: Stredná pedagogická škola Levice - odbor Vychovávateľstvo; Digitálne technológie v MŠ; Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v MŠ, Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese; Práca v digitálnom svete, Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole, Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní,  Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami.

Vlastnosti: zodpovedná, empatická, kreatívna, komunikatívna, trpezlivá

Záujmy: hudba, reakreačný šport, ručné práce. V práci rada pomáham s organizovaním školských akcií,  a vytváram výzdobu.

 

Ľudmila Supeková

Učiteľka v triede Margarétka, vedúca Metodického združenia

Prax :39 rokov

Vzdelanie: Gymnázium, Stredná pedagogická škola

Ďalšie vzdelanie: Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania; Digitálne technológie v MŠ; Práca s digitálnou hračkou BeeBot v MŠ; Orientácia v priestore a priestorová orientácia v predprimárnom vzdelávaní; Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania; Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania so zameraním na techniku a technické premýšľanie; Funkčné vzdelávanie. Odborný seminár Pervazívne poruchy detí predškolského veku, príčiny, príznaky a možné riešenia; Vzdelávanie k práci "Krok za krokom"; Ako zvládať sresové situácie, vzdelávanie k outdoorovej edukácii, Výchova hudbou a k hudbe v každodenných hrách,

Vlastnosti: trpezlivá, usmievavá, láska k deťom

Záujmy: Moja práca je aj mojim koníčkom. Pohladením, úsmevom, objatím a hrami s deťmi sa snažím naplniť detské srdiečka dobrom a láskou. Voľný čas venujem svojim vnúčatám. 

Renáta Szökeová

Učiteľka v triede Lienky

Prax :21 rokov

Vzdelanie: Stredná pedagogická škola Levice - odbor Učiteľstvo v MŠ

Ďalšie vzdelanie: Stredná pedagogická škola v Bratislave - odbor Vychovávateľstvo; Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Vlastnosti: tolerantnosť, lojalita, flexibilita, otvorenosť

Záujmy: knihy, hudba

Bc. Diana Tóthová

 Učiteľka v triede Lienky

Prax:

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika

Ďalšie vzdelanie: SZŽ - odbor zdravotnícky asistent

Vlastnosti: priateľská, pracovitá, cieľavedomá

Záujmy: cestovanie, práca s deťmi, rodina


Dagmar Taričová

 Učiteľka v triede Slniečka

Vzdelanie: Súkromná stredná pedagogická škola Bratislava

Vlastnosti: otvorenosť, flexibilita, komunikatívnosť, láska k deťom

Záujmy: tanec, hudba, aranžovanie, práca s deťmi

Andrea Goliášová

Učiteľka v triede : Slniečka

Prax:

Vzdelanie: Študujem na pedagogickej fakulte v Trnave

Ďalšie vzdelanie:

Vlastnosti: flexibilná, otvorená, komunikatívna, priateľská, úprimná

Záujmy: tanec, spev, plávanie, práca s deťmi, rodina, turistika

Zuzana Bachúriková

Učiteľka v triede Žabky

Prax: 15 rokov

Vzdelanie: Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

Ďalšie vzdelanie: Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese, Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet, Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov, Integrácia edukačného softvéru a digitálnych technológií do výchovno vzdelávacích činností v MŠ, Funkčné vzdelávanie, Hyperaktívne dieťa a jeho osobnosť, charakteristické prejavy a správanie, vhodná spolupráca s triedou a učiteľkou, Problémy a poruchy detí a mládeže s učením a moderné spôsoby ich odstraňovania, Výchovno preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách - " Druhý krok ", Netradičné hudobné aktivity detí v MŠ.

Vlastnosti: priateľská, úprimná, ohľaduplná, empatická, dôsledná

Záujmy: práca s deťmi, šport, hudba, rodina, cestovanie, turistika

Mgr. Martina Lyková

Učiteľka v triede Žabky

Prax: 11 rokov

Vzdelanie: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Ďalšie vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave - Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na  vyučovanie CJ, Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl 

Vlastnosti: úprimná, pracovitá, tvorivá

Záujmy: čítanie, turistika

employers