Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Rada rodičovského združenia

Rodičovské združenie (ďalej RZ) je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu (ďalej MŠ) Nábrežná 39, Nové Zámky

Poslaním RZ na MŠ je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

RZ zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch.

RZ spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho edukačného procesu ako aj v čase po ňom. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v jednotlivých poverených funkciách.  

Výbor ZRPŠ v šk. roku 2019/2020

bude pracovať v nasledovnom zložení:

Predseda:       JUDr. Tímea Kovácsová  / trieda Macko Pusík /

Podpredseda:  JUDr. Mária Hajdušková    / trieda Lienky /            

Pokladníčka:    Linda Aggová  /  trieda Žabky /

Zapisovateľka: Veronika Maslenová   /trieda Margarétky /                           

 Členky:          Ing. Ivana Kalinová     / trieda Slniečka /

                      Mária Samuelová       / trieda Medvedíci /

 

Plán zasadnutí výboru ZRPŠ pri Materskej škole

na Nábrežnej ul.39 Nové Zámky

v školskom roku 2019/2020 

Október 2019

1.      Otvorenie, privítanie nových členov

2.      Voľba predsedu ZRPŠ

3.      Stav finančných prostriedkov

4.      Informácie o aktivitách školy a predpokladaných výdavkoch

5.      Krúžková činnosť v MŠ

6.      Diskusia

7.     Záver 

 Február 2020 

1.      Otvorenie

2.      Hospodárenie s finančnými prostriedkami – revízna kontrola

3.      Vyhodnotenie aktivít september – január

4.      Príprava  karnevalu, Dňa zeme,  Dňa otvorených dverí, Zápisu do MŠ,                                         Slávnostnej akadémie

5.      Diskusia – návrhy a pripomienky členov výboru

6.      Rôzne ´

7.      Záver

 Jún 2020

1.      Otvorenie

2.      Stav financií – zhodnotenie hospodárenia

3.      Vyhodnotenie aktivít školy

4.     Školské výlety , rozlúčka s materskou školou

5.    Diskusia

6.    Záver

© MŠ Stonožka 2011

 

 

generic