Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Podmienky prijímania detí

 

   PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 

  • prihlášku na predpriárne vzdelávanie si záujemca vyzdvihne na riaditeľstve školy
  • prihlášku podá aj rodič dieťaťa, ktoré nastúpi do MŠ až v jarných mesiacoch nasledujúceho roku

Podľa vyhl.306/2008 Z.z.§3 sa prednostne prijímajú:

- deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky ďalej:

  • deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca
  • deti  z Mestských jaslí Nové Zámky
  • deti,ktoré dovŕšili tri roky svojho veku do 31. augusta
  • deti s trvalým alebo prechodným pobytom v Nových Zámkoch

Ak viac detí súčasne spĺňa podmienky prijatia, rozhoduje v ktorej vekovej skupine je voľné miesto, prípadne dátum podania prihlášky.

 

 

generic