Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Podmienky prijímania detí

   KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE        

 

  • Legislatívne podmienky:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné. 

Prednostne sa prijímajú:

- deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne

- deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. 

 

  • Ostatné podmienky prijímania:

- deti zamestnancov školy

- deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca

- deti zo Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku deiťaťa Nábrežná 39, Nové Zámky

- podľa veku a naliehavosti situácie

 

 

generic