Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Naša školská jedáleň

 

Jedáleň je zariadenie hromadného stravovania a musí spľňať prísne pravidlá hygieny. Už z jej charakteru vyplýva, že v nej nie je možné jedlo "ušiť na mieru" každému jednotlivému dieťaťu podľa jeho chuti. Rovnako nie je možné vyhovieť stravovaciemu návyku každého jednotlivca. Preto je našou a Vašou povinnosťou spoluvytvárať spávne stravovacie návyky našich detí.

Telefón: 035 6410 182

                0911 919 590

e-mail: jedalen.msnabrezna@gmail.com

 

1. Stravná jednotka

V našej školskej jedálni na 1 deň je 1,45 €. Pozostáva z desiatej, obeda a olovrantu.

2. Výpočet stravného na 1 mesiac:

Počet pracovných dní v danom mesiaci krát 1,45 € = x € , mínus preplatok z minulého mesiaca.

3. Úhrada poplatku za stravu

V našej materskej škole stravu platíme v daný mesiac. Potraviny  a tovar sa kupuje iba z peňazí, ktoré rodičia zaplatia za stravu. Faktúry sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom a z toho dôvodu žiadame rodičov, aby stravu vyplatili ihneď po obdržaní poštovej poukážky, najneskôr však do 15.-ého dňa v mesiaci.

Pri úhrade stravy bankovým prevodom rodič uvedie aj meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú dieťa navštevuje.Tento postup sa uvádza aj v prípade, ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, z ktorého účtu je suma uhrádzaná.

4. Odhlasovanie detí zo stravy

Odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred. V ojedinelých prípadoch / napr. choroba/ ráno v daný deň najneskôr do 8.00 hod. osobne alebo na horeuvedenom tel. čísle.

5. Neposkytnutie stravy dieťaťu - krajné riešenie

Problém v ŠJ nastáva, ak rodič stravu nevyplatí do 15 dňa v mesiaci, alebo ju nevyplatí v danom mesiaci vôbec. Po ústnom upozornení rodičov, ktorých sa uvedený príklad týka, bude musieť ŠJ pozastaviť poskytnutie stravy.

6. Diétne stravovanie

Deti ktoré nemôžu konzumovať mlieko a mliečne výrobky majú nahrádzané bezlaktózovým mliekom a maslo Vetom.

Ak potrebuje dieťa konzumovať vlastnú stravu, o podmienkach donášky sa dohodne s vedúcou ŠJ. Pri akejkoľvek forme diétneho stravovania prinesie rodič potvrdenie od odborného lekára k dispozícii ŠJ / alergológ, diabetológ/.

7. Preplatky stravníkov

Po ukončení školského roka sa preplatky vyplácajú v mesiaci október na účty rodičov.

Podľa platného školského zákona je na stravu potrebný zápisný lístok. Po vyplnení sa odovzdáva pani učiteľke, alebo vedúcej ŠJ.

 

 

 

Objednávky, faktúry a zmluvy školskej jedálne nájdete na uvedenom odkaze:

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#ms-nove-zamky-nabrezna/FDOD/2016

 

 

 

generic