Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Prevádzka materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch

od 6.30 hod. - do 16.30 hod.

Príchod detí do materskej školy je do 8.30 hod. potom sa budova uzamyká. Neskorší príchod je potrebný ohlásiť triednej učiteľke.

Deti od 6.30 hod. sa nachádzajú v triedach jednotlivých pavilónov :

MEDVEDÍCI - LIENKY - SLNIEČKO

O 7.00 hod. deti prechádzajú do svojich tried.

Odhlásiť deti z dennej stravy môžete vždy do 8.00 hod. osobne alebo na t. č.

035 64 10 182

Usporiadanie dňa v materskej škole

HARMONOGRAM DENNÝCH AKTIVÍT

Hry a činnosti podľa voľby detí 

Zdravotné cvičenie

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu

/ osobná hygiena, stolovanie /

 Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

/ osobná hygiena, stolovanie, odpočinok /

Krúžkové činnosti

Hry a činnosti podľa voľby detí

generic