Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Rada školy

Rada školy pri Materskej škole Nábrežná 39, Nové Zámky vznikla na ustanovujúcej schôdzi dňa: 20.3.2012 v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z. o školskej samospráve. Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.

 

Členovia rady školy:

Predsedkyňa:
Bc. Nikoleta Blažeková
 
Členovia:
Ing. Vlasta Štefániková - za pedagogických zamestnancov
Lucia Vágovitsová - za nepedagogických zamestnancov
Tomáš Barus - za rodičov
Eva Dlhá - za rodičov
Ing. Kornélia Záčiková - za rodičov
Mgr. Jana Rudinská - za rodičov

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa školy:
MUDr. Monika Kolejáková
PaedDr. Mária Malperová
 
 
 
Plán práce Rady školy pri MŠ Nábrežná 39, Nové Zámky

na školský rok 2023/2024

September 2023
 
1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa s programom
3. Schválenie plánu zasadnutí RŠ na školský rok 2023/2024
4. Správa o VVČ za školský rok 2023/2024
5. Informácie o materiálno technickom zabezpečení
6. Koncepcia a jej vyhodnotenie
7. Školský poriadok, plán podujatí na šk. rok 2023/2024
8. Diskusia
9. Odporúčania
10. Záver

Február 2024
 
1. Otvorenie, privítanie
2. Oboznámenie s programom
3. Rozpočet 2024
4. Plnenie plánu aktivít
5. Plánované aktivity do konca školského roka
6. Diskusia
7. Odporúčania
8.  Záver
 
 
Máj 2024
 
1. Otvorenie, privítanie
2. Informácie o zápise detí na školský rok 2024/2025
3. Organizačné zabezpečenie prevádzky počas letných prázdnin
4. Diskusia
5. Odporúčania
6. Záver

 

generic