Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Adaptačný program

Vstup do MŠ je pre dieťa výrazná zmena v jeho živote. Odlúčenie dieťaťa od matky, rodičov, rodiny a adaptácia na nové prostredie znamená pre dieťa vždy určitú psychickú záťaž. Deti na túto zmenu citlivo reagujú. Adaptácia dieťaťa, prispôsobovanie sa novým sociálnym podmienkam je zložitý proces tak pre dieťa, pre jeho rodiča, ako aj pre učiteľa.

Predadaptačné obdobie: Je to čas od zápisu dieťaťa do začiatku dochádzky do MŠ. V tomto období má dieťa možnosť oboznámiť sa s prostredím školy. Rodič si môže dohodnúť návštevu s dieťaťom v čase pobytu vonku na školskom dvore, či v triede v čase hier a hrových činností. Takto sa dieťa zbližuje s kolektívom detí a učiteľkami v materskej škole. Týmto spôsobom sa uskutočňuje aj prvá príprava rodičov na materskú školu, pretože to často býva rodič, ktorý prenáša na dieťa vlastnú úzkosť z odläčenia. Sskúšobné návštevy dieťaťu sprostredkúvajú prvé dojmy.

 Adaptačné obdobie: začína od prvého dňa dochádzky do MŠ. Každé dieťa ju zvláda individuálne. Reakcie detí na nové prostredie sú odlišné. Odporúča sa postupná adaptácia. Deti prichádzajú do MŠ v prvých dňoch na kratší čas, postupne sa ich pobyt predlžuje.

Najčastejšie pozorované javy dieťaťa v neznámom prostredí sú:

plač pri lúčení s rodičom

plač pri zmenách v činnostiach

plachosť, strach

spoločenský ostych

neodpovedanie, nereagovanie na otázky

bránenie sa aktívnemu kontaktu s dospelými aj deťmi

schovávanie sa

strnulé. nehybné sedenie

strkanie prstov do úst, nosa

klopenie zraku ako reakcia na očný kontakt

odmietanie jedla

nezapájanie sa do činností

odmietanie oddychu na lôžku

agrasívne prejavy - kričí, kope, hryzie, hádže sa o zem

vyhľadávanie kontaktu s dospelou osobou, najčastejšie učiteľkou

Tieto prejavy majú rôznu intenzitu a čas trvania, sú prirodzenými sprievodnými znakmi správania sa dieťaťa v neznámom prostredí. Postupne sa v procese adaptácie zmierňujú až zanikajú.

Faktory sťažujúce adaptáciu:

precitlivelosť rodiča pri odlúčení sa s dieťaťom / prenáša sa rodiča na dieťa/

obavy matiek z odlúčenia

nedostatočná pozornosť venovaná dieťaťu v rodine

negatívne skúsenosti dieťaťa

nerešpektovanie odporúčaní učiteľa

veľký počet detí v adaptačnom procese

častá absencia dieťaťa

ochorenie dieťaťa

strach dieťaťa z odpočinku

obavy dieťaťa z jedenia

nezrelosť dieťaťa odpútať sa od matky, rodiny

Ako môžu pomôcť rodičia:

zosúladiť usporiadania dňa v rodine s usporiadaním dňa v MŠ

brať ohľad na telesnú záťaž - dopriať dieťaťu viac odpočinku

ráno ubezpečiť dieťa, kto ho vyzdvihne z MŠ

čas lúčenia ráno v šatni zbytočne nepredlžovať

niekedy pomôže, ak si dieťa prinesie nejakú "drobnosť", ktorá mu pripomína domov

byť trpezlivý, nedať sa "zlomiť" dieťaťom, ak práve dnes nemá chuť ísť do MŠ

 

ADAPTOVANÉ DIEŤA:

- teší sa do MŠ, je v pohode

- ľahko sa lúči s rodičom

- má kamarátov

- včleňuje sa do činnosti

- je aktívne

- rešpektuje dohodnuté pravidlá 

Postupný adaptačný proces v materskej škole

 • umožniť zákonnému zástupcovi podľa jeho priania pobyt s dieťaťom v MŠ
 • postupne skracovať čas jeho pobytu /poznávať dieťa v prirodzených interakciách s matkou/
 • prijať dieťa s obľúbenou hračkou, s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou
 • dbať na súhru všetkých zamestnancov školy, na tvorivú prácu, výber vhodných foriem, metód a prostriedkov pri pôsobení na dieťa
 • vytvoriť dieťaťu milé. príťažlivé a podnetné prostredie
 • pôsobiť na pokojný priebeh adaptácie
 • pozvoľne a citlivo začleňovať dieťa do prostredia, aby bolo preň príjemné
 • sledovať prejavy dieťaťa: ako prežíva svoje návraty, či sa nebojé vstúpiť do triedy, aký vzťah má k dospelým...
 • nechať dieťa vybúriť sa, až potom sa usilovať o zblíženie
 • na základe zistených poznatkov spolupracovať a komunikovať so zákonnými zástupcami detí
 • pristupovať k dieťaťu individuálne, rešpektovať jeho potreby
 • poznať dieťa, jeho zdravotný stav, úroveň rozvoja jeho osobnosti

Dĺžku adaptácie je potrebné prispôsobiť na základe konzultácie so zákonným zástupcom dieťaťa. Ak dieťa nevie prijať život v materskej škole, je potrebné po konzultácii so zákonným zástupcom dieťaťa prerušiť jeho dochádzku do materskej školy na nejaký čas, prípadne odložiť dochádzku na ďalší školský rok.

Povinnosti riaditeľky materskej školy:

 1. Riaditeľka materskej školy vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do materskej školy, pričom so zákonným zástupcom dieťaťa dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v MŠ.
 2. V čase adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ pedagogickí zamestnanci spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na jeho individuálne osobitosti
 3. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky
 4. Riaditeľka je povinná dodržiavať platnú legislatívu a najmä postupovať v zmysle zákona č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonávacím predpisom školského zákona vo vzťahu k materským školám je vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 Z.z.

vypracovala: Darina Hambalková

 riaditeľka materskej školy

generic