Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Podmienky prijatia

  • trvalý pobyt žiadateľa v Nových Zámkoch
  • podanie písomnej žiadosti o prijatie / u vedúcej zariadenia /
  • vykonávanie zárobkovej činnosti žiadateľa
  • príprava žiadateľa na povolanie štúdiom
  • deti sa prijímajú od 1 - roka
generic