Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa
Nasadnite na stonožku

 

 Vitajte na webovej stránke našej materskej školy

 

 

Riaditeľka školy oznamuje, 

že vydávanie rozhodnutí o prijatí /neprijatí dieťaťa 

do materskej školy bude prebiehať na riaditeľstve školy

 

v dňoch 13.6 – 14.6.2024 v čase od 8.00 do 16.00 hod.

 

Rozhodnutie preberajú zákonní zástupcovia dieťaťa.

 

Bc. Darina Hambalková
riaditeľka školy

 

 

 

 

MŠ STONOŽKA, Nábrežná 39, Nové Zámky

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

sa uskutoční 6.5.2024 – 7.5. 2024
od 8.00 hod do 17.00 hod
 

Žiadosť o prijatie môžete podať nasledovnými spôsobmi:

 

Øtlačivo si stiahnete na stránke školy a odovzdáte ho osobne na riaditeľstve školy

Øtlačivo si vyzdvihnite na riaditeľstve školy a opätovne vyplnené vrátite

Øprostredníctvom elektronickej schránky E0005587843

Ønaskenovanú žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: riaditelkamsnabrezna@gmail.com

Øsúčasťou žiadosti je potvrdenie od pediatra

Øv prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na t. č. 0911254738

 

Øpodmienky a čas vydávania rozhodnutí bude zverejnený na webovej stránke školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dajte mi deti na prvých sedem rokov, potom už môžu ísť kamkoľvek.

                                                                     Francie Xavier

 

 

 www.facebook.com/MsNabreznaNoveZamky

detský bazár
home