Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Naša profilácia

POHYB A ŠPORT

ØPodporovať trvalo pozitívny vzťah ku zdraviu, zdravý rast a správny vývoj detského organizmu

ØRozvíjať gramotnosť detí v oblasti zdravej výživy, zdravého životného štýlu, ochrany zdravia a psychickej pohody

ØVplývať na prevenciu pred chorobami systematickou starostlivosťou o svoje zdravie pravidelným pitným režimom, konzumáciou zdravej výživy, otužovaním, športovaním

ØRozvíjať na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti

ØPodnecovať rozvoj vôľových vlastností, predovšetkým vytrvalosť

ØFormovať základy zdravého životného štýlu

ØVytvoriť fungujúcu platformu v oblasti športu, s dôrazom na všeobecnú atletickú  prípravu detí

ØPodchytiť možnosti talentových detí v športe

ØUtvoriť u detí  pevný základ celoživotného kladného postoja k  pohybovým aktivitám a športu

 

DOPRAVA

ØVybudovať zodpovednosť a pohotovosť pri samostatnom pohybe v cestnej premávke

ØDodržiavať pravidlá cestnej premávky nácvikom na vlastnom dopravnom ihrisku

ØRozvíjať gramotnosť v oblasti osobnej bezpečnosti a prevencie pred úrazmi

ØUplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu či korčuliara

ØRozšíriť obzor detí v železničnej, lodnej a vzdušnej doprave podľa interných projektov školy

ØRozvíjať myslenie pre rýchle a správne rozhodovanie sa

ØZískavať poznatky o význame a úlohe integrovaného záchranárskeho systému (hasiči, rzp, polícia)

gallery