Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Aktualizačné vzdelávanie

 

Materská škola Nábrežná 39, Nové Zámky

 

Program a rozsah aktualizačného vzdelávania

v školskom roku 2019/2020

 

Aktualizačné vzdelávanie sa bude odvíjať od aktuálnych legislatívnych zmien a inovatívnych prístupov v edukačnom procese

Cieľ:  Oboznámiť sa so zmenami v legislatívne, získané odborné poznatky aplikovať v praxi

Lektor:  Darina Hambalková, riaditeľka MŠ

Rozsah:  10 hodín

Forma: prezenčná, dištančná

 

 

Program:  

                     1. Zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických a 

                         odborných zamestnancoch a o zmene                 

                        a doplnení niektorých zákonov

                   2. Predadaptačný a adaptačný program v materskej škole

                   3. Dramatická výchova v materskej škole

                  4. Inovatívne metódy v edukačnom procese: Dopravná výchova

                  5. Pohybové aktivity v materskej škole  

generic