Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Aktualizačné vzdelávanie

 

Materská škola Nábrežná 39, Nové Zámky

 

 

Program a rozsah aktualizačného vzdelávania

v školskom roku 2020/2021

 

Aktualizačné vzdelávanie v zmysle §57 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cieľ: získané odborné poznatky aplikovať v praxi

Lektor:  Darina Hambalková, riaditeľka MŠ

Rozsah:  10 hodín

Forma: prezenčná, dištančná

Program

Inovačné spôsoby realizácie dopravnej výchovy v MŠ

Rozsah

4 hodiny

Forma

Prezenčná, dištančná

Cieľ

Dosiahnuť správne vedomosti, schopnosti a znalosti v oblasti dopravnej výchovy

Termín

November 2020

 

Program

Dramatická výchova v materskej škole

Rozsah

4 hodiny

Forma

Prezenčná, dištančná

Cieľ

Edukačný proces viesť metódami tvorivej dramatiky

Termín

Február 2021

 

Program

Pohybové aktivity v materskej škole

Rozsah

2 hodiny

Forma

Prezenčná, dištančná

Cieľ

Rozvíjať kompetencie v oblasti profilácie MŠ

termín

Apríl 2021

 

generic