Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Žabky

Vitajte v školskom roku 2019/2020 

Učiteľky: ZUZANA BACHÚRIKOVÁ, Mgr. MARTINA LYKOVÁ

Vekové zloženie detí:  5-6 ročné deti                                                     

 Počet detí: 25


CHARAKTERISTIKA TRIEDY 

 

Trieda Žabky sa nachádza v novopostavenej prístavbe budovy.  Triedu navštevuje 25 deti z toho 18 chlapcov a 7 dievčat. Prostredie triedy je vkusne upravené a rozdelené do vzdelávacích centier. Centrá v triede spĺňajú požiadavky na plnenie nášho cieľa, ktorým je podporovať a rozvíjať u detí poznávanie, samostatnosť, sebadôveru, vzájomný rešpekt a úctu k ostatným. V centrách sa nachádzajú  moderné edukačné pomôcky. Celková farebnosť a vybavenosť triedy prispieva k vytvoreniu príjemného a podnetného prostredie. Deti z triedy Žabky v školskom roku 2019/2020  sú členmi folklórneho súboru "PÚČIK ", ktorý má v našej materskej škole Stonožka dlhoročnú tradíciu.

Doleuvedenými aktivitami sa snažíme o vytvorenie rodinnej atmosféry a o priblíženie života v našej materskej škole rodičom a priateľom:

PLÁN AKTIVÍT TRIEDY ŽABKY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

 JESEŇ 2019

Oberačkové slávnosti

Prezentácia folklórneho súboru Púčik na Novozámockom folklórnom festivale

Predplavecká príprava

Osvojiť si základy plaveckých zručností a prekonať strach z vody

Deň jablka

Pri príležitosti svetového dňa 21. októbra zrealizovať deň jablka spojený s ochutnávkou, aktivitami a prípravou jablčnej šťavy

Šarkaniáda

Veselé dopoludnie spojené s púšťaním šarkanov na našom školskom dvore

Cesta za vláčikovým dobrodružstvom

Spoznávať priestory železničnej stanice. Oboznámiť sa s prácou rušňovodiča

Tekvicové strašidielka

Vytvoriť z tekvíc rôzne výtvory na danú tému

 ZIMA 2019

Mikulášske prekvapenie

príchod Mikuláša, prednes básničiek a piesní na privítanie, rozdávanie balíčkov

 

Základy korčuľovania

 Oboznámiť deti so základmi korčuľovania, nadobudnúť istotu na ľade

Reprezentácia školy na vianočných slávnostiach

Reprezentovanie folklórnych tradícií a vystúpenie detí

Vianočné trhy

Výrobky a práce detí prezentovať na vianočných trhoch v MŠ

Jedličková slávnosť

Vystúpenie detí na vianočnej besiedke s rodičmi

Zimné športové aktivity

Sánkovanie, guľovanie a zimné radovánky na školskom dvore

 JAR 2020

Cesta za  rozprávkou

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti- návšteva knižnice / kníhkupectva

Jarné prebúdzanie

Starostlivosť o sadeničky v našom átriu

 Karneval

Predstavovanie masiek v triede, karnevalová zábava

Návšteva Galérie umenia – Jarné tvorenie

Spoznať priestory galérie a oboznámiť  sa s umeleckými dielami,

tvoriť v galérii

Veselo do školy

Otvorená hodina pre rodičov budúcich školákov.

Ukážka edukačných aktivít pre zápisom do základnej školy

Deň Zeme

Celoškolská akcia environmentálneho charakteru zameraná na skrášlenie okolia MŠ

Oslavujeme s rodinou

Celoškolská akcia- vystúpenie detí a veselé popoludnie pre celú rodinu

 LETO 2020

Oslavy s kamarátmi

Oslava medzinárodného dňa detí – týždeň detskej radosti

Spoznajme divadlo

Školský výlet do krajského mesta spojený s návštevou divadla.

Rozlúčkový zvonček

Slávnostne strávené dopoludnie s rodičmi a kamarátmi pri príležitosti rozlúčky detí s materskou školou

 Celoročné aktivity/ projekty:

Projekt Dorotka a jej priatelia

- ponúka deťom v MŠ výnimočnú možnosť prostredníctvom hier, básni, príbehov a rozhovorov „naučiť sa“ ošetriť malé zranenia, privolať lekársku pomoc

Dental Alarm

- učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou

Zeleninkové šialenstvo

- deti každý týždeň interaktívnou formou spoznávajú nový druh zeleniny

Malý športovci

- v zmysle profilácie našej materskej školy sa zúčastňovať akcií

zameraných na pohyb a šport

športové aktivity organizované v základných školách, saunovanie detí.

 

gallery2