Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Žabky

Vitajte v školskom roku 2020/2021

Učiteľky: ZUZANA BACHÚRIKOVÁ, Ing.VLASTA ŠTEFÁNIKOVÁ

Vekové zloženie detí: 3 - 4 ročné deti                                                     

 Počet detí: 25


CHARAKTERISTIKA TRIEDY 

Trieda žabky sa nachádza na prízemí v treťom pavilóne. Je útulná a esteticky zariadená, vybavená hračkami a modernými didaktickými pomôckami, prostredníctvom ktorých majú deti možnosť rozvíjať svoje zručnosti, schopnosti a osvojovať si nové vedomosti. Jednotlivé vzdelávacie centrá, sú prispôsobené ich veku a slúžia na rozvoj všetkých potrebných kompetencií. V triede medzi deťmi vládne pokojná atmosféra a snažíme sa o bezproblémovú adaptáciu na prostredie MŠ láskavým a individuálnym prístupom. Vedieme deti k osvojeniu si správnych návykoch, sebaobslužných činností a dôraz kladieme na vytváranie kvalitných medziľudských vzťahov a prehlbovanie priateľstiev medzi deťmi, pretože to tvorí základ pre dobré fungovanie a začlenenie sa do života a spoločnosti v MŠ.

PLÁN AKTIVÍT TRIEDY ŽABKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

JESEŇ:

·       Spoznajme sa navzájom:

Spoznávanie nových kamarátov, plnenie adaptačného programu

·       Špinulienka :

Osvojiť si základné hygienické zručnosti a návyky a sebaobslužné činnosti

·       Hračky sa predstavujú:

Predstaviť jednotlivé hracie centrá, orientácia v nich a osvojenie si pravidiel triedy

·       Kto sa o nás stará:

Spoznať nové priestory a orientovať sa v interiéri a exteriéri materskej školy, postupne spoznávať kuchárky a učiteľky v MŠ

·       Poklady z ovocnej a zeleninovej ríše:

Pripraviť jesenný ovocno-zeleninový tanier, ochutnávka zdravých vitamínov

ZIMA:

·       Privítajme Mikuláša:

Príchod Mikuláša, rozdávanie darčekov

·       Vianočná tržnica:

Príprava Vianoc, pečenie medovníkov, výzdoba stromčeka

·       Zimné radovánky:

Stavať snehuliakov, sprejaviť radosť zo snehu pri sánkovačke, hry so snehom na šk.dvore

·       Hostina v zime:

Kŕmiť vtáčiky na školskom dvore a starať sa o ne

·       Fašiangy, turíce:

Pripraviť si a prezentovať svoju karnevalovú masku na spoločnom karnevale

JAR:

·       Malí záhradkári:

Sadiť a pozorovať klíčenie rastliniek v átriu MŠ

·       Zubožrút:

Viesť deti k správnej starostlivosti o chrup

·       Žiadna kniha nieje sama:

Čítaním rozprávok a prezeraním kníh si vytvárať pozitívny vzťah ku knihám

·       Panáčik dopraváčik:

Viesť deti k športovým aktivitám a využívať pri tom dopravné ihrisko

LETO:

·       Výročná akadémia:

Vystúpiť na verejnosti s tančekom a vedieť sa prezentovať na vekuprimeranej úrovni

·       Poldenný výlet s deťmi do Doliny poníkov:

Prejaviť radosť a upevniť priateľské vzťahy na spoločnom koncoročnom výlete

 

 

gallery2