Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

O našej materskej škole

Materská škola Nábrežná 39, 940 57 Nové Zámky

so Zariadením starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Riaditeľka: Bc. Darina Hambalková

Kontakt: 035/6410182, 0911254738

msnabrezna39@gmail.com

www.msnabrezna.sk

Materská škola Stonožka sídli na Nábrežnej ulici 39 v Nových Zámkoch. Škola vznikla v roku 1980. Nachádza sa v účelovej budove pavilónového typu. Sme šesťtriedna materská škola.

V priestoroch školy je umiestnené Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

Triedy sú homogénne, každá je označená logom.

Sme školou rodinného typu. Organizujeme rôzne formálne aj neformálne stretnutia pre rodičov.

Interiér školy prechádza postupnou modernizáciou. Všetky triedy sú vybavené PC, notebookmi, tabletmi a interaktívnymi tabuľami s edukačnými programami pre deti.

Rozľahlý a udržiavaný exteriér má množstvo zelene, drevenné lezecké steny, šmýkalky, umelo vytvorený kopec, dopravné ihrisko s dopravnými značkami a bicyklami.

Každá trieda má terasu a vlastné pieskovisko.

Ponúkame:

 • kvalifikovaný, tvorivý a ústretový personál
 • pozitívnu klímu na škole
 • kvalitné výchovno vzdelávacie služby postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy
 • oboznamovanie s anglickým jazykom
 • tanec " Zumba" pre všetky vekové kategórie
 • základy plávania,korčuľovania,lyžovania
 • bábkové a hudobné predstavenia
 • rozvoj počítačovej gramotnosti
 • rozvoj environmentálneho cítenia
 • kvalitnú zaškolenosť detí na vstup do ZŠ
 • výchovu k dopravnej disciplíne
 • rozvoj predčitateľskej  a jazykovej gramotnosti
 • rozvoj multikultúrnej a regionálnej výchovy /na škole pracuje folklórny súbor Púčik/
 • vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu detí v spolupráci s rodinou
 • získavanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom /zeleninové a ovocné šaláty, pitný režim prostredníctvom vody a nesladeného čaju, zaraďovanie ovsených vločiek, ciceru,sóje,celozrnného pečiva, syra tofu, bryndze a pod./
 • účasť detí na výtvarných a recitačných súťažiach
 • účasť detí s tanečnými a hudobnými vystúpeniami na akciách organizovaných MsÚ, Maticou slovenskou
 • atraktívna ponuka mimoškolských akcií pre rodičov /tvorivé dielne, opekanie a posedenie pri guláši, šarkaniáda, vianočné besiedky, karnevaly, Deň matiek, Deň otcov, olympijský deň, školské výlety a pod./

 

 

generic