Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Medvedíci

 

Vitajte v novom školskom roku 2019/2020

Učiteľky: OĽGA HOLUBICOVÁ,  JANA PETRÁŠOVÁ

Vekové zloženie detí: 3-4 ročné deti

Počet detí: 25

 

ChARAKTERISTIKA TRIEDY

Trieda Medvedíci sa nachádza na prízemí v prvom pavilóne. Je svetlá a priestranná, útulne a esteticky zariadená. Vybavená je množstvom hračiek a didaktickou technikou. Vzdelávacie aktivity vytvárajú priestor pre vzájomný kontakt medzi deťmi. Sú zamerané na oboznamovanie, získavanie vedomostí, zručností a správnych návykov u detí.

 

Plán aktivít triedy na školský rok 2019/2020

JESEŇ

Prvé dni v škôlke

adaptácia detí v novom prostredí MŠ, adaptačné hárky

Zahrajme sa

rešpektovať potrebu pohybu detí,

primerane zaraďovať  telovýchovné chvíľky a pohybové hry 

 Sladké poklady

spoznávať sezónne ovocie,

vytvoriť si malú výstavku spojenú s ochutnávkou

Dopravný svet

vedieť správne prechádzať cez cestu na vyznačených miestach(prechod pre chodcov), prakticky uplatňovať základné pravidlá na odrážadlách

Bohatá jeseň

pozorovať zmeny a premeny v prírode, vedieť ich pomenovať, zbierať plody jesene(listy, gaštany, konáriky, orechy)využívať pri kreatívnom tvorení

ZIMA

Prišiel k nám Mikuláš

prežívať radosť z obdarovania, prekonávať strach, fotenie s Mikulášom

Vianočná besiedka

vytvoriť vianočnú atmosféru v triede, spev a tanec pri stromčeku

Biele kráľovstvo

spoznávať vlastnosti snehu, stopy na snehu, tvarovanie, stavanie snehuliakov

Pomôžeme vtáčikom

utvárať u detí ochranárske postoje k živej prírode, kŕmenie vtáčikov 

Karneval

predstavovanie sa v maskách, spoločná zábava,

 priblížiť deťom ľudové zvyky a tradície(obdobie veselosti)

JAR

Z rozprávky do rozprávky

podporovať u detí kladný vzťah ku knihám,

čítanie rozprávok pred popoludňajším oddychovaním,

prejaviť záujem o knihu- moja obľúbená kniha

Malí bádatelia

pozorovať pod lupou( listy, kôra, hmyz, piesok, kameň)

Vychádzky do okolia

spoznávať blízke okolie MŠ, pozorovať dopravné prostriedky,

prechody cez cestu, stromy, kvety

Malé semienka

sadenie, klíčenie, pozorovanie

dramatizácia pesničky / Fiha/

Deň Zeme

sadenie kvetov do črepníkov s rodičmi

viesť deti k starostlivosti o kvety a rastliny

Veľkonočné tvorivé dielne

maľovanie veľkonočných vajíčok, tvorenie veľkonočných ozdôb s rodičmi

Deň rodiny

prežiť deň plný zážitkov, obdarovať, potešiť druhých

LETO

Školská olympiáda

podporovať telesný a duševný vývin detí, zdravé športové zápolenie

MDD

zábavnou formou osláviť svoj sviatok, týždeň detskej radosti

Indiánsky deň

spoznávať život a kultúru iných národov,

hravou formou sa preniesť do tohto sveta

Školský výlet

navštíviť spoločne Údolie poníkov, vytvárať u detí pozitívny vzťah k prírode, k živočíchom, vytvoriť príjemný zážitok zo spoločného výletu

 

 

 

 

gallery2