Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Oznamy

 


ROZHODNUTIE 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

( školský zákon )a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ školský zákon „ ) 

mimoriadne prerušuje prevádzku materských škôl

od 30. marca 2020 do odvolania

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať

stým, že podávanie žiadostí sa bude organizovať

bez osobnej prítomnosti  detí, elektronickou formou.

Potvrdenie o zdravotnom stave sa nebude vyžadovať.

Toto je potrebné predložiť aj s fotokópiou rodného listu do  30.06.2020 

 

Materská škola zároveň ruší všetky plánované aktivity

do 30.06.2020

_________________________________________________________________________

 

Zmeny dôležitých termínov

Ministerstvo školstva vydalo ďalšie usmernenia pre školy na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu ohľadne šírenia nového koronavírusu COVID-19

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa 

prerušuje vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období

od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, vrátane.

_______________________________________________________________

Voľné miesto:

Materská škola, Nábrežná 39, Nové Zámky prijme do pracovného pomeru na
50% pracovný úväzok s nástupom od 01. 09. 2020

a)     Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Nábrežná 39 ,940 02 Nové Zámky

b)     Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

c)     Kvalifikačné predpoklady:  odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

d)     Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatí do zamestnania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach, odpis z registra trestov

e)     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

Žiadosť o prijatie spolu s požadovanými dokladmi doručiť osobne na adresu:

Materská škola, Nábrežná 39, Nové Zámky

Tel. č.: 035/641 0182, e-mail: ms_nabrezna@stonline.sk

________________________________________________________________________________________________

Pozor zmena termínu!

Plenárna schôdza sa uskutoční 27.02.2020 / vo štvrtok/.

_________________________________________________________________

Riaditeľka školy pozýva rodičov na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa:     26.02.2020 16.30 hod. v triede Žabky

Prosíme rodičov, aby sa plenárnej schôdze zúčastnili bez detí.

Služba v MŠ nebude zabezpečená.

Ďakujeme za pochopenie. 

Program:  1. Oboznámenie s letnou prevádzkou

                   2. Voľba členov do Rady školy

                  3. Rôzne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodičia.

    Prosíme Vás, darujte

2% z daní

na občianske združenie ZRPŠ pri MŠ Nábrežná.

finančné prostriedky použijeme na nákup učebných pomôcok a modernizáciu edukačného procesu.

Ďakujeme.

 

Podporte materskú školu Stonožka na Nábrežnej ulici! 

Ako poukázať 2% ?

Ak ste zamestnanec:

1.  Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

3.  Najneskôr do 30.apríla 2020 pošlite / doručte formuláre Daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Fyzické a právnické osoby:

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov FO, PO je vyhlásenie súčasťou daňového priznania.

 

Údaje o prijímateľovi 2%

IČO: 37967461

Právna forma:  združenie

Obchodné meno: ZRPŠ pri MŠ na Nábrežnej ul.39 Nové Zámky

Sídlo: Nábrežná 39, 940 02 Nové Zámky

_________________________________________________________________________________________

Plán podujatí MŠ STONOŽKA

v šk. roku 2019/2020

 

Názov podujatia

Termín, trieda

Folklórny festival- účasť s tancom v meste

28.09.2019 Žabky

Tekvicové strašidielka – tvorivé dielne

September - Október celá MŠ

Vianočné trhy v MŠ

December

Vianočné besiedky v triedach

December všetky triedy

Karneval v Stonožke

Február

Deň otvorených dverí

Apríl

Deň zeme skrášľovanie areálu

Apríl celá MŠ

Zápis do MŠ

Máj

Slávnostná akadémia 40. výročie vzniku MŠ

Máj

Oslava výročia školy na šk. dvore             

Jún

Stonožkina olympiáda

01.06.2020

Školské výlety

Jún 2020 všetky triedy

Rozlúčkový zvonček

Jún: Lienky, Margarétky, Žabky

                                        _____________________________________________________________________________________________ 

Výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové Zámky zo dňa 29.6.2015

Uznesenie č. 100/290651

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č.6 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Výška príspevku v materskej škole sa určuje sumou 14 € s účinnosťou od 04.08.2015.

Suma sa uhrádza u triednych učiteliek do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

 

generic