Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Krúžková činnosť

Anglický jazyk

Deti sa hravou formou oboznamujú s anglickým jazykom. Slovnú zásobu získavajú prostredníctvom hovoreného slova, hier s pohybom, piesní, využívaním audiovizuálnej techniky a rozličných pomôcok, ktoré prispievajú k utvrdzovaniu jednotlivých konverzačných fráz. 

 

Krúžok anglického jazyka v spolupráci so Základnou školou Nábrežná, vyučujú kvalifikované učiteľky Mgr. Ingeborg Reháková a Mgr. Adela Semanová.

________________________________________________________________________________________________________________

Projekt Dajme spolu gól je projekt Slovenského futbalového zväzu. Cieľom projektu je ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity, osvojenie si základných pohybových návykov, rozvoj pohybových schopností detí primerane ich veku, rozvoj kognitývnych funkcií detí, motivovanie detí k športovej aktivite, vytvárať v nich trvalý vzťah k športovej aktivite - futbalu, hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry - futbalu, získať pre futbal čo najviac detí z materských škôl pre futbalové kluby v meste.

_________________________________________________________________________________________________________________

Zumbáčik

Zumbáčik je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba a mnohé iné. Profesionálna trénerka Miriam Antalecz.

 Zumbáčik je tanečná fitnes hodina energie, skvelej hudby a dobrej nálady.ynamickú l

 

 

gallery2