Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Lienka

 

Vitajte v novom školskom roku 2019/2020

Učiteľky: RENATA SZÖKEOVÁ, Bc. DIANA TÓTHOVÁ 

Vekové zloženie: 4-5 ročné deti

Počet detí: 26

 

Charakteristika triedy

Trieda Lienky sa nachádza v strednom pavilone na prízemí. Je esteticky a účelne zariadená, vybavená pomôckami na rozvoj potrebných vedomostí a zručností detí.  Našim prvoradým cieľom je zabezpečiť fyzický a psychický rozvoj každého dieťaťa, rozvoj jeho intelektu reči, rozumových a pracovných schopností. V  tomto školskom roku navštevuje triedu Lienky 26 detí, z toho 13 chlapcov a 13 dievčat vo vekovom zložení 4-5 rokov. Deti budú mať možnosť navštevovať záujmové krúžky a to krúžok Zumby a krúžok loptových hier. (V popoludňajších hodinách sa budú deti hravou formou oboznamovať s anglickým jazykom.) Taktiež sa deti zúčastnia plaveckého výcviku a korčuliarskeho kurzu. Dievčatá z triedy budú trénovať na reprezentáciu školy tanečnou skupinou mažoretiek. Okrem tanca budú deti z triedy reprezentovať školu aj vo výtvarných a športových súťažiach.

Plán aktivít triedy

JESEŇ

Predplavecká príprava

odstraňovať strach z vody prostredníctvom hier,

osvojiť si a rozvíjať elementárne základy plaveckých zručností

Tekvicové kráľovstvo

vytvárať jesenné dekorácie z tekvíc a jesenných plodov s pomocou rodičov

Kreslo pre hosťa - beseda s dentistom

oboznámiť sa so správnou starostlivosťou o chrup

Dopravný svet Stonožky

prakticky využiť poznatky z dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

ZIMA

Kurz korčuľovania

zvládnuť na elementárnej úrovni základy korčuľovania na ľade

Mikulášske prekvapenie

prežívať radosť z návštevy Mikuláša

Vianočná besiedka

zapojiť sa do vianočného programu pre rodičov, prežívať vianočnú atmosféru

Vôňa Vianoc

príprava a pečenie medovníkov

Snehové kráľovstvo

využívať školský areál na zimné radovánky

Karneval

užívať si fašiangovú zábavu

JAR

Cesta do rozprávky

zorganizovať výstavu kníh v triede, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť.

 viesť deti ku vzťahu k literatúre,

Deň vody

viesť deti k šetreniu s vodou a pitiu čistej vody,

Škola volá

pripraviť ukážku edukačných aktivít pre rodičov pred zápisom detí do ZŠ

Malí záhradníci

sadiť zeleninu do školskej záhradky, pozorovať klíčenie a rast rastlín

Deň Zeme

viesť deti k ochrane životného prostredia

Exkurzia na zberný dvor

zoznámiť sa s triedením odpadu

Veľkonočné tvorivé dielne

vytvárať veľkonočné dekorácie za pomoci rodičov

Deň rodiny

pripraviť kultúrny program pre rodičov, užiť si zábavné popoludnie na školskom dvore

LETO

Týždeň detskej radosti

užiť si program k príležitosti oslavy Dňa detí

Školský výlet

spoznávať exotické zvieratá v Malkia parku

Rozlúčková slávnosť

pripraviť program na rozlúčku so škôlkou

 

gallery2