Mestské Jasle
Zajko

Slniečko

Vitajte v školskom roku 2017/2018 

Učiteľky:  Mgr. KATARÍNA SÁDECKÁ, Mgr. MARTINA LYKOVÁ

 Vekové zloženie detí: 5 -6 rokov

 Počet detí: 25

  


 

SLNIEČKA SME USMIEVAVÉ, NAŠU TRIEDU RADI MÁME,

POĎ SA AJ TY S NAMI HRAŤ, BUĎ NÁŠ DOBRÝ KAMARÁT.

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Trieda SLNIEČKO sa nachádza na poschodí tretieho pavilónu. Do našej triedy je zapísaných  26 detí, z toho 11 chlapcov a 15 dievčat pre ktoré vytvárame podnetné prostredie a príjemnú domovskú atmosféru. Triedu máme rozdelenú do centier aktivít podľa siedmych vzdelávacích oblastí iŠVP / Umenie a kultúra, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Zdravie a pohyb/. Každé centrum je účelovo vybavené rôznymi didaktickými pomôckami a hračkami. Deti v centrách nadobúdajú poznatky z každej oblasti, s čím sa pripravujú na vstup do základnej školy. Tiež sa učia spolupracovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory iných a pri hre zotrvať. Hra je základným prostriedkom ich učenia sa.

Trieda je útulná, esteticky zariadená, priestranná a svetlá.

Deti pri všetkých činnostiach potrebujú podporu a usmernenie dospelých, pristupujeme k nim individuálne a pomáhame formovať ich osobnosť. Pracujeme podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu STONOŽKA OBJAVUJE, rozvíjame u detí kľúčové kompetencie, učíme ich tak spoznať okolitý svet a porozumieť mu.

Deti majú možnosť navštevovať popoludňajšie krúžky : Zumbáčik,  a Goal Academy. Pre deti pripravujeme športový krúžok Športovej akadémie olympijského víťaza Mateja Tótha. Angličtina pre deti bude zabezpečená kmeňovou pani učiteľkou z triedy Slniečka.  

Ako každý rok, aj tento bude prebiehať predplavecký výcvik na mestskej plavárni a projekt Naučme deti korčuľovať na zimnom štadióne.

 

  NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2017/2018

 JESEŇ 2017

„Počúvanie rozprávok“ – počúvanie s porozumením klasických rozprávok v priestore átria                                                                                               

„Jesenný folklór“ – reprezentácia MŠ na folklórnych slávnostiach v meste                                                                                                

„Predplavecká príprava“ – osvojiť si základy plaveckých zručností počas týždenného plaveckého kurzu                                                                                                    

„Ochutnávka čajov“ – spoznávanie rôznych bylinných čajov, ich vôňu, ochutnať z nich čaj, pomôcť s prípravou čaju                                                                       

„Čistíme okolie našej MŠ“ – dbať o čistotu prostredia v MŠ, ale aj jeho okolia zbieraním smetí, hrabaním lístia, jesennou brigádou, spolupracovať s rodičmi                                                                                            

 „Návšteva železničnej stanice“ – poznávať prácu a povolania okolo vlakov a koľají, previezť sa vlakom                                                                                                   

„Pravidlá premávky na dopravnom ihrisku“ -  uplatňovanie pravidiel cestnej premávky na školskom dopravnom ihrisku, podľa možnosti v spolupráci s mestskou políciou                                                                                                  

„NDK – Naučme deti korčuľovať“ – osvojiť si základy korčuľovania počas týždenného korčuliarskeho kurzu                                                                                                      

„Tekvicové slávnosti“ – zorganizovať jesennú akciu spojenú s tvorbou jesenných dekorácií a vyrezávaním tekvíc

 „Tešíme sa na Mikuláša“ – oslava príchodu Mikuláša s anjelom a čertom, prednes básničiek, spievanie pesničiek, zábava s Mikulášom, anjelom a čertom.                                                                                                 

ZIMA 2017

„Vianočná besiedka“ – nacvičiť vianočné vystúpenie na besiedku s rodičmi v priestoroch CK

„Vyšegradské vianoce“- reprezentácia MŠ na námestí, vystúpenie s vianočným tancom

„Karneval“ – fašiangová oslava a zábava v maskách

JAR 2018

„Čo ja viem“ – reprezentácia MŠ v speve, tanci, alebo na hudobnom nástroji

„Čítanie je zábava“ – podporovať deti v prezeraní kníh, encyklopédií, počúvať čítané rozprávky, návšteva knižnice

„Škola volá“ – otvorená hodina pre rodičov detí predškolského veku, ukážka vzdelávacích aktivít

„Deň vody“ – viesť deti k šetreniu vodou pri umývaní rúk a zubov, poznávať rôzne skupenstvá vody

„Návšteva galérie“ – oboznámiť sa s priestormi galérie, umeleckými obrazmi, budovať a upevňovať vzťah k umeniu

„Deň Zeme“ – upratovanie a spoločná brigáda na školskom dvore MŠ, úprava zelene, sadenie stromčekov a letničiek

„Na pošte“ – oboznámiť sa s prácou poštárok, odoslať pohľadnice blízkym

„Návšteva fitness centra“ – oboznámenie sa s priestormi fitness centra, zacvičiť si na fitness strojoch, viesť deti k športovaniu

„ V obchode“ – oboznámiť sa s prácou pani predavačky, s tovarom a sortimentom v predajni potravín

„Deň rodiny“ – krátky kultúrny program pre rodičov a starých rodičov 

LETO 2018

„Rozlúčka s predškolákmi“ – nacvičiť krátky program – básničky na slávnostnú rozlúčku

„Školský výlet – Orechová Potôň“ – Malkia Park  -  záchranná stanica pre zvieratá z cirkusov, prežívať radostné chvíle na školskom výlete, pozorovanie exotických zvierat.

„Do kina“ – pozerať animovanú detskú rozprávku

CELOROČNE

„Grafomotorika“ – postupne rozvíjať grafomotorické zručnosti, s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu sedenia počas činnosti

„Robotická včielka“ – rozvíjať základy programovania robotickej včely Bee-bot

„Pracujeme s IKT“ – využívať interaktívnu tabuľu a edukačné softvéry na získanie základných kompetencií používania IKT a rozširovať vedomosti

„Pracujeme s tabletmi“ – využívať tablety a edukačné softvéry na získanie základných kompetencií používania tabletov

„Pokusy a bádanie“ – uplatňovať bádateľský prístup, uskutočňovať experimenty a vytvárať príležitosti na získanie reálnych skúseností s určitými predmetmi, javmi a situáciami.

„Športom ku zdraviu“ – podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku

„Práva detí“ – prostredníctvom piktogramov oboznamovať deti primeraným spôsobom o ich právach

„Máme radi vitamíny“ – viesť deti ku konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny, osvojovať si prípravu jednoduchých ovocných a zeleninových šalátov