Mestské Jasle
Zajko

Slniečko

Vitajte v školskom roku 2017/2018 

Učiteľky:  Mgr. KATARÍNA SÁDECKÁ, Mgr. MARTINA LYKOVÁ

 Vekové zloženie detí: 5 -6 rokov

 Počet detí: 25

  


 

SLNIEČKA SME USMIEVAVÉ, NAŠU TRIEDU RADI MÁME,

POĎ SA AJ TY S NAMI HRAŤ, BUĎ NÁŠ DOBRÝ KAMARÁT.

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Trieda SLNIEČKO sa nachádza na poschodí tretieho pavilónu. Do našej triedy je zapísaných  26 detí, z toho 11 chlapcov a 15 dievčat pre ktoré vytvárame podnetné prostredie a príjemnú domovskú atmosféru. Triedu máme rozdelenú do centier aktivít podľa siedmych vzdelávacích oblastí iŠVP / Umenie a kultúra, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Zdravie a pohyb/. Každé centrum je účelovo vybavené rôznymi didaktickými pomôckami a hračkami. Deti v centrách nadobúdajú poznatky z každej oblasti, s čím sa pripravujú na vstup do základnej školy. Tiež sa učia spolupracovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory iných a pri hre zotrvať. Hra je základným prostriedkom ich učenia sa.

Trieda je útulná, esteticky zariadená, priestranná a svetlá.

Deti pri všetkých činnostiach potrebujú podporu a usmernenie dospelých, pristupujeme k nim individuálne a pomáhame formovať ich osobnosť. Pracujeme podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu STONOŽKA OBJAVUJE, rozvíjame u detí kľúčové kompetencie, učíme ich tak spoznať okolitý svet a porozumieť mu.

Deti majú možnosť navštevovať popoludňajšie krúžky : Zumbáčik,  a Goal Academy. Pre deti pripravujeme športový krúžok Športovej akadémie olympijského víťaza Mateja Tótha. Angličtina pre deti bude zabezpečená kmeňovou pani učiteľkou z triedy Slniečka.  

Ako každý rok, aj tento bude prebiehať predplavecký výcvik na mestskej plavárni a projekt Naučme deti korčuľovať na zimnom štadióne.

 

  NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2017/2018

 JESEŇ 2017

„Počúvanie rozprávok“ – počúvanie s porozumením klasických rozprávok v priestore átria                                                                                               

„Jesenný folklór“ – reprezentácia MŠ na folklórnych slávnostiach v meste                                                                                                

„Predplavecká príprava“ – osvojiť si základy plaveckých zručností počas týždenného plaveckého kurzu                                                                                                    

„Ochutnávka čajov“ – spoznávanie rôznych bylinných čajov, ich vôňu, ochutnať z nich čaj, pomôcť s prípravou čaju                                                                       

„Čistíme okolie našej MŠ“ – dbať o čistotu prostredia v MŠ, ale aj jeho okolia zbieraním smetí, hrabaním lístia, jesennou brigádou, spolupracovať s rodičmi                                                                                            

 „Návšteva železničnej stanice“ – poznávať prácu a povolania okolo vlakov a koľají, previezť sa vlakom                                                                                                   

„Pravidlá premávky na dopravnom ihrisku“ -  uplatňovanie pravidiel cestnej premávky na školskom dopravnom ihrisku, podľa možnosti v spolupráci s mestskou políciou                                                                                                  

„NDK – Naučme deti korčuľovať“ – osvojiť si základy korčuľovania počas týždenného korčuliarskeho kurzu                                                                                                      

„Tekvicové slávnosti“ – zorganizovať jesennú akciu spojenú s tvorbou jesenných dekorácií a vyrezávaním tekvíc

 „Tešíme sa na Mikuláša“ – oslava príchodu Mikuláša s anjelom a čertom, prednes básničiek, spievanie pesničiek, zábava s Mikulášom, anjelom a čertom.                                                                                                 

ZIMA 2017

„Vianočná besiedka“ – nacvičiť vianočné vystúpenie na besiedku s rodičmi v priestoroch CK

„Vyšegradské vianoce“- reprezentácia MŠ na námestí, vystúpenie s vianočným tancom

„Karneval“ – fašiangová oslava a zábava v maskách

JAR 2018

„Čo ja viem“ – reprezentácia MŠ v speve, tanci, alebo na hudobnom nástroji

„Čítanie je zábava“ – podporovať deti v prezeraní kníh, encyklopédií, počúvať čítané rozprávky, návšteva knižnice

„Škola volá“ – otvorená hodina pre rodičov detí predškolského veku, ukážka vzdelávacích aktivít

„Deň vody“ – viesť deti k šetreniu vodou pri umývaní rúk a zubov, poznávať rôzne skupenstvá vody

„Návšteva galérie“ – oboznámiť sa s priestormi galérie, umeleckými obrazmi, budovať a upevňovať vzťah k umeniu

„Deň Zeme“ – upratovanie a spoločná brigáda na školskom dvore MŠ, úprava zelene, sadenie stromčekov a letničiek

„Na pošte“ – oboznámiť sa s prácou poštárok, odoslať pohľadnice blízkym

„Návšteva fitness centra“ – oboznámenie sa s priestormi fitness centra, zacvičiť si na fitness strojoch, viesť deti k športovaniu

„ V obchode“ – oboznámiť sa s prácou pani predavačky, s tovarom a sortimentom v predajni potravín

„Deň rodiny“ – krátky kultúrny program pre rodičov a starých rodičov 

LETO 2018

„Rozlúčka s predškolákmi“ – nacvičiť krátky program – básničky na slávnostnú rozlúčku

„Školský výlet – Orechová Potôň“ – Malkia Park  -  záchranná stanica pre zvieratá z cirkusov, prežívať radostné chvíle na školskom výlete, pozorovanie exotických zvierat.

„Do kina“ – pozerať animovanú detskú rozprávku

CELOROČNE

„Grafomotorika“ – postupne rozvíjať grafomotorické zručnosti, s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu sedenia počas činnosti

„Robotická včielka“ – rozvíjať základy programovania robotickej včely Bee-bot

„Pracujeme s IKT“ – využívať interaktívnu tabuľu a edukačné softvéry na získanie základných kompetencií používania IKT a rozširovať vedomosti

„Pracujeme s tabletmi“ – využívať tablety a edukačné softvéry na získanie základných kompetencií používania tabletov

„Pokusy a bádanie“ – uplatňovať bádateľský prístup, uskutočňovať experimenty a vytvárať príležitosti na získanie reálnych skúseností s určitými predmetmi, javmi a situáciami.

„Športom ku zdraviu“ – podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku

„Práva detí“ – prostredníctvom piktogramov oboznamovať deti primeraným spôsobom o ich právach

„Máme radi vitamíny“ – viesť deti ku konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny, osvojovať si prípravu jednoduchých ovocných a zeleninových šalátov

rozcvička

hrali sme rozprávku

malí herci

chlapská debata

prechádzka okolo ZŠ

jesenný dážď

jesenný dážď

učíme sa plávať

už sa vody nebojíme

cvičenie na ZŠ Nábrežná

Slniečka pracujú

malí plavci

vo veľkom bazéne

piesková pekáreň

hudobná skupina Slniečka

pečieme aj z piesku

ranné varenie

predstavenie v altánku

spoznávame značky

kruhový objazd

na dopravnom ihrisku

pripravení na cestu

chodci majú prednosť

pracujeme na IT

sústredení na prácu

striháme a lepíme

ocenení

prednes básne

prednes básne

na súťaži

exkurzia na ŽS

jesenné šantenie

šikovníci

snažíme sa

krájame kel

skúmame listy

ten kel je ťazký

už nám to ide

pozor, idem

učíme sa korčuľovať

učíme sa korčuľovať

na Zimnom štadione

zeleninkové šialenstvo

zeleninkové šialenstvo

zeleninkové šialenstvo

zimné radovánky

zimné radovánky

už sú upečené

ide nám to

vykrajujeme cesto

pečenie medovníkov

hry v snehu

naša pirátska loď

vianočné maľovanie

Mikuláš

zimné radovánky

zimné radovánky

ranné hry

hry s darčekmi

spoznávame batat

cícerová nátierka

cícerová nátierka

chutila nám

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

tvoríme

šikovníci

výborná cviklová šťava

cviklový úsmev

mňam cvikla

krájame cviklu

na ZŠ Nábrežná

na ZŠ G.Bethlena

na ZŠ G.Bethlena

karneval

karneval

voňavý petržlen

očistíme ho

ide nám to

strúham