Mestské Jasle
Zajko

Rada rodičovského združenia

Rodičovské združenie (ďalej RZ) je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu (ďalej MŠ) Nábrežná 39, Nové Zámky

Poslaním RZ na MŠ je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

RZ zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch.

RZ spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho edukačného procesu ako aj v čase po ňom. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v jednotlivých poverených funkciách.

 

Výbor ZRPŠ v šk.roku 2015/2016 bude pracovať v nasledovnom zložení:

Predseda:             JUDr. Petra Štofková / trieda Macko Pusík/

Pokladníčka:         Monika Csicsmanová

Podpredseda:      

Zapisovateľka:      Ing. Jana Ficzová / trieda Lienky /

Členka:                   Linda Aggová  / trieda Žabky /

Členka:                   Lucia Kálaziová / trieda Margarétky /

Revízna komisia:  Viktória Borzová  / trieda Medvedíci /

Revízna komisia:  Mgr. Andrea Mészárošová

PLÁN ZASADNUTÍ VÝBORU ZRPŠ

PRI  MŠ NÁBREŽNÁ 39. NOVÉ ZÁMKY

OKTÓBER 2016:

 1. Otvorenie
 2. Stav financií
 3. Informácie o aktivitách školy a predpokladaných výdavkoch
 4. Informácie o realizácii prístavby
 5. Diskusia - návrhy a pripomienky členov výboru
 6. Rôzne
 7. Záver

FEBRUÁR 2017

 1. Otvorenie
 2. Hospodárenie s finančnými prostriedkami - revízna kontrola
 3. Vyhodnotenie aktivít september - január
 4. Diskusia - návrhy a pripomienky členov výboru
 5. Rôzne
 6. Záver

MÁJ 2017

 1. Otvorenie
 2. Stav financií - zhodnotenie hospodárenia
 3. Vyhodnotenie aktivít školy
 4. Príprava Dňa rodiny a rozlúčkovej slávnosti
 5. Diskusia - návrhy a pripomienky členov výboru
 6. Rôzne
 7. Záver

POZNÁMKA: zasadnutia výboru ZRPŠ sa budú konať podľa potreby a operatívne, prípadné zmeny termínov, uvedené v tomto pláne, budú včas oznámené. 

 

 

buy cvv2