Mestské Jasle
Zajko

Medvedíci

Vitajte v novom školskom roku 2017/2018

Učiteľky: OĽGA HOLUBICOVÁ,  RENATA SZOKEOVÁ

Vekové zloženie detí: 5 - 6 ročné deti 

Počet detí: 25

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

 

V triede Medvedíci sú všetky deti predškolského veku.Z počtu zapísaných 25 detí je 9 dievčat a 16 chlapcov.Úlohy plníme podľa školského vzdelávacieho programu "Stonožka objavuje" a podľa profilácie našej materskej školy zameranej na dopravnú výchovu a na pohyb a šport.

Zapojení sme do projektov Adamko - hravo zdravo, Zeleninkové šialenstvo. S deťmi budeme pracovať vo folklórnom súbore "PÚČIK ".

Možnosti krúžkovej činnosti : Zumba, Goal academy, Nadácia Mateja Tótha - atletika, anglický jazyk

 Deti majú možnosť zúčastniť sa predplaveckej prípravy a korčuľovania na ľade.

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2017/2018

Oberačkové slávnosti

vystúpenie folklórneho súboru Púčik na Novozámockom folklórnom festivale

Zeleninkové šialenstvo

oboznamovanie sa so sezónnou zeleninou aj prakticky

Predplavecká príprava

prekonávať zábrany z vody,získavať základy plávania

Galéria umenia

zúčastňovať sa aktivít podľa plánu Galérie

Poznaj svoje mesto

poznávať historické pamiatky mesta

Exkurzia na železničnú stanicu

oboznamovať sa so železničnou dopravou

Naučme deti korčuľovať

získavať základy pohybu na ľade v zmysle profilácie

Pečenie medovníkov

poznávať prácu s cestom, vykrajovať, zdobiť

Exkurzia do knižnice

podporovať záujem u detí o knihu, vedieť s ňou narábať

Škola volá

ukážka edukačných aktivít pre rodičov pred zápisom do ZŠ

Divadelné predstavenie v Nitre

vytvárať u detí vzťah ku kultúre

Máj, máj, máj, zelený...

reprezentácia školy s folklórnym súborom Púčik pri stavaní mája

 Návšteva kina

osvojiť si kultúru správania

Výlet - Orechová Potôň

vytvárať vzťah k prírode, získať nové poznatky,zážitky v ucelenom kolektíve

Rozlúčkový zvonček

slávnostné dopoludnie s rodičmi