Mestské Jasle
Zajko

Margarétka

Vitajte v školskom roku 2017/2018

Triedne učiteľky:   ĽUDMILA SUPEKOVÁ, Bc. IVETA MAKAIOVÁ

Vekové zloženie detí: 3 - 5 ročné deti  

 Počet detí: 25

 

Charakteristika triedy:

Trieda Margarétky sa nachádza na prízemí v treťom pavilóne a navštevuje ju 25 detí vo veku od 3 do 5 rokov. Trieda pôsobí esteticky a príjemne. Podnetné prostredie usporiadané do centier aktivít pozitívne ovplyvňuje ich individuálny rast a zároveň posilňuje kooperáciu prostredníctvom sociálneho kontaktu so skupinou  rovesníkov aj s dospelými. Podporujeme zmysluplnú edukáciu, ktorá vyzýva deti k zodpovednosti a osobnej zainteresovaniu pri vytváraní výchovného spoločenstva. Pedagogické pôsobenie zameriavame na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa, na rozvoj jeho intelektu reči, rozumových schopností a pracovných zručností. V rôznych aktivitách poznávajú svet okolo nás, nadobúdajú nové poznatky a skúsenosti, učia sa žiť s ostatnými a tiež prihliadať na ostatných.

 

 NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2017/2018

Aktivity počas celého roka:

 Riečne kamene - využívaním náradia riečne kamene zdokonaľovať koordinačné schopnosti, rovnováhu , orientáciu v priestore.

 Spoznávame prírodu – pozorovať, objavovať prírodné javy, živočíchy, rastliny, plody a prírodniny v areáli MŠ a blízkom okolí

 Malí bádatelia – podporovať prírodovednú výskumnú činnosť experimentovaním, bádaním, pokusmi.

 Zumba – spolupráca Viva, tanečno – pohybová rytmika, získavať schopnosti v pohybovej improvizácii

 Aktivity počas jesene:

 Naši noví kamaráti – vedieť sa orientovať v novom prostredí, prispôsobiť sa režimu v mš

 Na bicykle a kolobežky  – učiť deti zvládnuť jazdu  na kolobežke, odrážadle a bicykli s pomocnými kolesami aj bez nich, podporovať rozvíjanie pohybových kompetencií detí

 Aktivity počas zimy

 Zimné radovánky – zimné radovánky a súťaže so snehom a na snehu s rodičmi – podporovať zdravé súťaženie detí

 Posedenie pri čaji – posedenie s rodičmi v sychravom jesennom počasí, utvárať pozitívny postoj detí k svojmu zdraviu a zdraviu iných správnym výberom a konzumáciou zdravých potravín, predchádzať obezite detí

 Aktivity počas jari

Moja obľúbená kniha – zorganizovať výstavku detských kníh z domu

Za rozprávkami  –  počúvaním  a sledovaním rozprávky rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením

 Aktivity počas leta

 Dolina poníkov – školský výlet, spoznávanie domácich zvierat