Macko Pusík

Vítajte v novom školskom roku 2015/2016

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - riaditeľka MŠ

                     MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ

                     

Vekové zloženie detí: 5 rokov

Počet detí: 25

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík.

Pre rozvoj kľúčových kompetencií detí sme vytvorili podnetné prostredie v triede, ktoré ovplyvňuje osobnosti detí, ich pocity. Centrá aktivít sme vybavili účelovo a postupne ich dopľňame alebo obmieňame.

Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu "STONOŽKA". Výchovno vzdelávaciu prácu prispôsobujeme veku a osobitostiam detí, ročným obdobiam, aktuálnym sviatkom príp. výročiam.

 

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2015/2016

 

www.li-ya.co.il בגדי הריון in Israel.