Macko Pusík

Vítajte v novom školskom roku 2014/2015

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - riaditeľka MŠ

                     MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ

                     KATARÍNA SÁDECKÁ

Vekové zloženie detí: 5 rokov

Počet detí: 25

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík.

Pre rozvoj kľúčových kompetencií detí sme vytvorili podnetné prostredie v triede, ktoré ovplyvňuje osobnosti detí, ich pocity. Centrá aktivít sme vybavili účelovo a postupne ich dopľňame alebo obmieňame.

Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu "STONOŽKA". Výchovno vzdelávaciu prácu prispôsobujeme veku a osobitostiam detí, ročným obdobiam, aktuálnym sviatkom príp. výročiam.

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2014/2015

KNIHA PRAVIDIEL

vytýčenie pravidiel správania sa v materskej škole

DEŇ RODINY A ŠKOLY

aktivity rodičov a detí

EKOVLÁČIK - SEPARÁČIK

aktivita zameraná na zber viacvrstvových nápojových obalov

a reportáž pre program RSTV - Separácia

BUDEM POLICAJTOM ?

rozšíriť poznatky detí o práci policajtov

CHCEM BYŤ ZDRAVÝ

realizácia projektu o zdravej výžive, dôležitosti zdravého stravovania sa

a strarostlivosti o svoje telo

návšteva FIT centra na Bitunkovej ulici

plavecký výcvik

MALÍ BÁDATELIA

sezónne pokusy a pozorovania

vychádzky do prírody, zbieranie prírodnín

POSEDENIE PRI JEDLIČKE

vianočná besiedka

PRVÉ ZVONENIE

edukačná aktivita o získaných kompetenciách pred vstupom do ZŠ

CHCEM BYŤ ZDRAVÝ

korčuľovanie na Zimnom štadióne

KARNEVAL

ľudové tradície a zvyky pri oslavách fašiangov

POCHÚŤKY Z VAJÍČOK

ľudové tradície a zvyky veľkonočných sviatkov

( maľovanie vajíčok, príprava pochúťky s rodičmi)

ČÍTAJME SPOLU

prebúdzať u detí čitateľský záujem v spolupráci s mestskou knižnicou

účasť na prehliadke "Mám básničku na jazýčku"

DEŇ ZEME

sadenie stromčekov, kvetov

klíčenie vetvičiek, sadenie fazuľky, pažítky, trávy

EXKURZIA

rozšíriť poznatky detí o spracovaní Tetra pak obalov vo firme Kuruc company

MAŤ SVIATOK JE PRÍJEMNÉ

oslavy MDD

noc v škôlke

výlet s rodičmi

ROZLÚČKA S MŠ - GRIL PARTY

oslava leta, detských úsmevov

CELOROČNÉ AKTIVITY:

GRAFOMOTORIKA

sledovať vývoj kresby dieťaťa

HELLO CHILDREN!

spolupráca so ZŠ G.Bethlena

CHCEM BYŤ ZDRAVÝ

pravidelné cvičenia v telocvični na ZŠ Nábrežná ul.

saunovanie

účasť na športových podujatiach v organizácii AC NZ

VČIELKA BEE-BOT

osvojiť si základné princípy riadenia a programovania

POČÍTAČA SA NEBOJÍME

rozšíriť elementárne základy využitia práce s PC, notebookom a tabletom

POZNÁVAJME A OBJAVUJME SVET S INTERAKTÍVNOU TABUĽOU

využívať interaktívnu tabuľu ako jednu z nových metód rozvíjania digitálnej gramotnosti

FOTO ŠTÚDIO

vytvoriť fotodokumentáciu z aktivít našej triedy

Príležotostné návštevy ZŠ, Múzea,Galérie, divadelných a filmových predstavení, výstav, športovo dopravných aktivít.